REKLAMÁCIA

1. Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky, sa riadia najmä ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode, §612 až §627 Občianskeho zákona a zodpovednosti za vady predanej veci podľa Občianskeho zákonníka (§622 a § 623, kde je spotrebiteľ poučený o svojich právach)

2. Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčiastka či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletne. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich kalendárnych dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť
 • kópiu dokladu o kúpe (faktúru)
 • záručný list (u príslušenstva je záručným listom doklad o kúpe – stačí kópia)
 • adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás)
 • dátum
 • spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti je reklamačné oddelenie oprávnené reklamáciu zamietnuť. Upozorňujeme zákazníkov, že tovar k nám nie je možné zasielať dobierkou. Odporúčame zákazníkom zasielať tovar doporučene na našu adresu. Názov firmy: isklad 210870/09, Meno príjemcu: Binary Assets s.r.o., Ulica: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35, PSČ a mesto: 90301 Senec

Späť bude opravený výrobok dopravený na naše náklady.

e-mail: info@erotickyshop.sk

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar podľa možnosti v originálnom balení vrátane kópie faktúry predávajúcemu a to na poštovú adresu:
Názov firmy: isklad 210870/09, Meno príjemcu: Binary Assets s.r.o., Ulica: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35, PSČ a mesto: 90301 Senec. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame Vám tovar poistiť.

AKO VRÁTIŤ TOVAR DO 14 DNÍ

V prípade, ak si prajete od zmluvy o kúpe odstúpiť bez udania dôvodu, môžete tak urobiť do 14 dní od kúpy (prevzatia) tovaru, ktorý ste si u nás objednali.

 1. Ak chcete od zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť, môžete tak urobiť do 14 dní.
 2. Vyplňte Formulár pre vrátenie tovaru*
 3. Vytlačiť a vypísať podľa pokynov. Zabaliť a poslať s tovarom na adresu. Nezasielať na dobierku, ale priamo na adresu: Názov firmy: isklad 210870/09, Meno príjemcu: Binary Assets s.r.o., Ulica: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35, PSČ a mesto: 90301 Senec

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, zásielka sa vám vráti späť neprevzatá! Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet. Kupujúci bude po odstúpení od zmluvy znášať náklady na vrátenie tovaru (podľa § 10 ods. 3). V prípade, ak ste nakupovali ako podnikateľ, prečítajte si prosím Obchodné podmienky pre podnikateľov.

V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z.,§ 7 Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený!

 

*Príloha č. 1 VOP – Formulár na odstúpenie od zmluvy VZOR

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Kupujúci:

Meno a priezvisko*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón:
E-mail:

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za Tovar, ktorý som si objednal/objednala prostredníctvom Vášho internetového obchodu www.erotickyshop.sk. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. , si uplatňujem týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného Tovaru vrátane dopravného.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:  dňa:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia)*:
Číslo faktúry:

Žiadam preto o vrátenie: (ozn. len jednu možnosť)
plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je odstúpenia od zmluvy)
čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
Vrátený Tovar a počet kusov (iba ak vraciate len časť Tovaru):
Požadovaná suma k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte*:
prevodom na účet * označené polia sú povinné číslo/kód banky alebo IBAN:

Ak Tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný Tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto Tovaru.